TOP

C语言编译过程(一)
2019-08-14 00:08:01 】 浏览:127次 本网站的内容取自网络,仅供学习参考之用,绝无侵犯任何人知识产权之意。如有侵犯请您及时与本人取得联系,万分感谢。
Tags:语言 编译 过程

1.预处理

 

1)、宏定义展开

2)、头文件展开

3)、删除注释

4)、条件编译

格式:gcc  -E a.c -o a.i

 

2.编译


1)、检查语法

2)、转化成汇编语言

格式:gcc -S a.i -o a.s

 

3.汇编

 

  • 将汇编语言转化成机器语言
        格式:gcc -c a.s -o a.o

 

4.链接

 

  • 将库文件连接成可执行文件
格式: gcc a.o -o a.exe

  

  

  

内  容: